Στιγμές

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
KATΑΣΤΑΤΙΚΟ PDF   E-mail

KATΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σωματείου με την επωνυμία

«Basketball Club - Φίλοι της Επίσημης Αγαπημένης: Οι ΠΕΛΑΡΓΟΙ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Ίδρυση - Έδρα - Σκοπός

Άρθρο 1ο

- Ίδρυση, επωνυμία -

Ιδρύεται με έδρα το Δήμο Σερρών Σωματείο με την επωνυμία «Basketball Club - Φίλοι της Επίσημης Αγαπημένης: Οι ΠΕΛΑΡΓΟΙ». Στις με την αλλοδαπή επικοινωνίες, διεθνείς σχέσεις κι αλληλογραφία μπορεί να χρησιμοποιείται στα αγγλικά η επωνυμία Basketball Club: PELARGOI”. Το Αθλητικό Σωματείο έχει δύο σφραγίδες σε σχήμα ορθογωνίου που φέρουν την επωνυμία του στις δύο άνω γλώσσες, αντίστοιχα.

Άρθρο 2ο

- Έδρα -

Το Σωματείο μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσής (ΓΣ) του να αγοράσει ή να μισθώσει χώρους (ακίνητα) κατάλληλους για τα γραφεία του, καθώς επίσης να προσλαμβάνει και να χρησιμοποιεί με αμοιβή ανάλογο προσωπικό.

Άρθρο 3ο

- Σκοπός -

1. Ο σκοπός του Σωματείου είναι καθαρά κοινωνικός. Αποβλέπει στην προαγωγή του αθλητικού πνεύματος, στην καλλιέργεια της ορθής συμπεριφοράς των φιλάθλων, καθώς και στην ανάδειξη και στήριξη της ελληνικής καλαθοσφαίρισης μέσα από τη διατήρηση της ιστορίας της, τη συστηματική παρακολούθηση και υποστήριξη της πορείας των ελληνικών εθνικών ομάδων καλαθοσφαίρισης και των συντελεστών τους. Σκοπός του είναι επίσης η ανάπτυξη δεσμών συμπαράστασης μεταξύ των Μελών του Σωματείου σε θέματα υγείας, και ειδικότερα την κάλυψη αναγκών αυτών και των οικογενειών τους σε αίμα.

2. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού το Σωματείο φέρνει σε επικοινωνία κι επαφή τα Μέλη του προς όφελος των επιδιώξεών του. Αναλυτικότερα:

α) Οργανώνονται εκδηλώσεις και ομιλίες.

β) Διευκολύνεται η πραγματοποίηση ταξιδιών και η συστηματική παρακολούθηση των αγώνων των εθνικών ομάδων καλαθοσφαίρισης.

γ) Επιδιώκεται η συνεργασία και η επαφή με αντίστοιχα σωματεία φιλάθλων άλλων κρατών.

δ) Ενημερώνονται κατάλληλα τα Μέλη του, καθώς και οι αρμόδιες Αρχές, με όλα τα πρόσφορα σύγχρονα μέσα επί των σκοπών του Σωματείου.

ε) Εκδίδονται έντυπα, περιοδικά ή και σχετικά άρθρα για την πληρέστερη ενημέρωση, κατατόπιση και προαγωγή των σκοπών του Σωματείου στο ελληνικό και διεθνές κοινό.

στ) Αναπτύσσονται συνεργασίες με όλους τους εσωτερικούς και διεθνείς φορείς που ασχολούνται ή συντρέχουν τους σκοπούς του Σωματείου με οποιαδήποτε κατάλληλα και πρόσφορα μέσα.

3. Για την καλή υγεία και εξυπηρέτηση των Μελών του Σωματείου, αλλά και των οικογενειών τους, ιδρύει Τράπεζα Αίματος (ΤΑιμ). Αναλυτικότερα:

α) Επωνυμία: Η επωνυμία της ΤΑιμ είναι «Τράπεζας Αίματος Πελαργών».

β) Διαχείριση: Υπεύθυνη για τη διαχείριση της ΤΑιμ θα είναι Τριμελής Επιτροπή, αποτελούμενη από τον εκάστοτε Πρόεδρο του ΔΣ, ως Πρόεδρο, και από δύο (2) Τακτικά μέλη του Σωματείου που θα ορίζονται με απόφαση του ΔΣ. Η επιτροπή αυτή:

ι. Παρακολουθεί τις καταθέσεις αίματος.

ιι. Παρακολουθεί και εγκρίνει τις αναλήψεις αίματος.

ιιι. Επικοινωνεί και συνεννοείται με τα Κέντρα Αιμοδοσίας.

ιv. Οργανώνει ομαδικές αιμοδοσίες.

v. Τηρεί σχετικό αρχείο, διεκπεραιώνει αλληλογραφία και ότι άλλο απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία της ΤΑιμ.

vι. Επιλύει οποιοδήποτε θέμα μπορεί να προκύψει και δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό.

γ) Μέλη: Τα μέλη της ΤΑιμ είναι όλοι εθελοντές αιμοδότες, Μέλη του Σωματείου.

δ) Αιμοδοσία: Η προσφορά αίματος θα γίνεται είτε με ομαδική αιμοδοσία που θα οργανώνεται από την Τριμελή Επιτροπή διαχείρισης της ΤΑιμ, είτε με την ατομική προσέλευση των Μελών σε Κέντρο Αιμοδοσίας Νοσοκομείου, όπου θα δηλώνεται ότι η αιμοδοσία γίνεται υπέρ της ΤΑιμ των Πελαργών.

ε) Πιστοποιητικά αιμοδοσίας: Σε κάθε αιμοδότη θα χορηγείται «Βεβαίωση εθελοντή αιμοδότη» κατά τη διάρκεια της ομαδικής ή ατομικής αιμοδοσίας που θα έχει περιορισμένη χρονική ισχύ, όπως αναφέρεται ακολούθως.

στ) Υποχρεώσεις: Τα μέλη της ΤΑιμ είναι υποχρεωμένα να πειθαρχούν στις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και να βοηθούν στις προσπάθειες για συνεχή παρακαταθήκη αίματος:

ι. Κάθε Μέλος καλείται να προσφέρει τουλάχιστον δύο (2) φιάλες αίματος ετησίως, προκειμένου να διατηρεί ενεργή την ιδιότητά του.

ιι. Σε περίπτωση που ένα Μέλος δε δύναται να προσφέρει αίμα, λόγω πιστοποιημένων προβλημάτων υγείας ή λοιπών προσωπικών καταστάσεων, μπορεί με γραπτή δήλωσή του προς την Τριμελή Επιτροπή να εγγράψει ως αιμοδότη στη μερίδα του ένα πρόσωπο από το στενό συγγενικό του περιβάλλον (γονείς, τέκνα, αδελφοί), ώστε να διατηρήσει τόσο ίδιος όσο και η οικογένειά του όλα τα δικαιώματα των Μελών της ΤΑιμ, όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω.

ιιι. Κάθε φιάλη αίματος που διατίθεται, θα αντικαθίσταται σε εύλογο χρονικό διάστημα από το περιβάλλον του ασθενούς.

ζ) Δικαιώματα: Τα Μέλη του Σωματείου έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν όλες τις παροχές της ΤΑιμ, σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό. Οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού των Μελών του Σωματείου (γονείς, τέκνα, αδελφοί), έχουν ίδια δικαιώματα παροχών από την ΤΑιμ.

η) Δικαιολογητικά ανάληψης: Για οποιαδήποτε ανάληψη από την ΤΑιμ απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

ι. Βεβαίωση του Κέντρου Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου ή της Κλινικής, όπου νοσηλεύεται ο/η ασθενής με αναγραφή της αναγκαίας ποσότητας σε φιάλες αίματος.

ιι. «Εντολή χορηγήσεως αίματος», η οποία θα χορηγείται από τον Πρόεδρο της Τριμελούς Επιτροπής. Σε περίπτωση εκτάκτων περιστατικών η ανάληψη αίματος θα γίνεται απευθείας από το εκάστοτε Νοσοκομείο, Κέντρο Υγείας ή Κλινική και θα ακολουθεί αναφορά του αιμοδότη στην Τριμελή Επιτροπή, ώστε να γίνεται η μεταφορά-συμπλήρωση του αίματος από την ΤΑιμ προς τον εκάστοτε φορέα που το παρείχε.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μέλη - Πόροι

Άρθρο 4ο

- Μέλη, όροι εισόδου κι εγγραφής μελών -

1. Κάθε ιδιώτης που ασχολείται με το αντικείμενο του Σωματείου μπορεί να γίνει Μέλος αυτού, αρκεί να εγκριθεί η υποψηφιότητά του από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Σωματείου. Για την εγγραφή του υποβάλλει αίτηση με απλό βιογραφικό σημείωμα προς το ΔΣ και καταβάλει ολόκληρο το ποσό της εγγραφής και ετήσιας συνδρομής του Σωματείου, όπως έχει ορισθεί με τη σχετικώς πιο πρόσφατη απόφαση της ΓΣ αυτού. Στη συνέχεια, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, το ΔΣ αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία (50+1) των Μελών του για την εγγραφή ή μη του υποψήφιου Μέλους στο Σωματείο. Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης του ΔΣ επιστρέφεται ολόκληρο το καταβληθέν ποσό στο απορριφθέν υποψήφιο Μέλος.

2. Τα Μέλη του Σωματείου που εγγράφονται κατά τους όρους και διατυπώσεις του Νόμου, καθώς και του παρόντος Καταστατικού, διακρίνονται σε «Τακτικά», «Δόκιμα» κι «Επίτιμα».

3. Ως Δόκιμα μέλη του Σωματείου εγγράφονται όσων η αίτηση έγινε αποδεκτή από το ΔΣ σύμφωνα με το αρθ.4/παρ.1 του παρόντος Καταστατικού. Τα Δόκιμα μέλη πληρώνουν την ετήσια συνδρομή του Σωματείου, όπως έχει ορισθεί με τη σχετικώς πιο πρόσφατη απόφαση της ΓΣ αυτού, ψηφίζουν στις ΓΣ, αλλά δεν έχουν το δικαίωμα του «εκλέγειν» και «εκλέγεσθαι».

4. Τακτικά μέλη του Σωματείου εγγράφονται με νέα απόφαση του ΔΣ, ανάλογη του αρ.4/παρ.1 του παρόντος Καταστατικού, μόνο όσα από τα Δόκιμα μέλη έχουν πραγματοποιήσει προηγουμένως τουλάχιστον ένα ταξίδι με το Σωματείο σε επίσημη διοργάνωση που μετείχε η Εθνική Ομάδα Καλαθοσφαίρισης και έχουν εκπληρώσει προς αυτό τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Τα Τακτικά μέλη πληρώνουν την ετήσια συνδρομή του Σωματείου, όπως έχει ορισθεί με τη σχετικώς πιο πρόσφατη απόφαση της ΓΣ αυτού, ψηφίζουν στις ΓΣ και έχουν το δικαίωμα του «εκλέγειν» και «εκλέγεσθαι» στα Όργανά του.

5. Ως Επίτιμα μέλη του Σωματείου μπορούν να εκλεχτούν διακεκριμένοι έλληνες ή αλλοδαποί που συνέβαλαν ή συμβάλλουν με εξαιρετική συνεισφορά στην αποτελεσματική επίτευξη των σκοπών του Σωματείου, με την προϋπόθεση να αποδέχονται και οι ίδιοι τον τίτλο αυτό. Τα υποψήφια Επίτιμα μέλη προτείνονται αρχικά με απόφαση απόλυτης πλειοψηφίας (50+1) των Μελών του ΔΣ στη ΓΣ του Σωματείου κι αυτή στη συνέχεια, έπειτα από φανερή ψηφοφορία, αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Τακτικών μελών για την εκλογή τους. Τα Επίτιμα μέλη απαλλάσσονται από κάθε οικονομική υποχρέωση προς το Σωματείο και δεν έχουν δικαίωμα «εκλέγειν» και «εκλέγεσθαι».

Άρθρο 5ο

- Οικονομικές υποχρεώσεις Μελών -

Το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή των Μελών του Σωματείου, καθώς και οι υπόλοιπες υποχρεώσεις τους, καθορίζονται κάθε φορά ύστερα από απόφαση της ΓΣ αυτού.

Άρθρο 6ο

- Διαγραφή Μελών, όροι αποχώρησης -

1. Παύει κάποιος να είναι Μέλος του Σωματείου ή/και της Διοίκησης αυτού, εάν:

α) Υποβάλλει παραίτηση.

β) Δεν έχει καταβάλλει την ετήσια συνδρομή του μετά την πάροδο ενός έτους που έληξε αυτή. Πριν γίνει αυτή η διαδικασία, το Μέλος ειδοποιείται τουλάχιστον δυο (2) φορές για την οικονομική του εκκρεμότητα προς το Σωματείο και τις συνέπειες της μη διευθέτησής της.

γ) Διαγραφεί με απόφαση της ΓΣ όταν συντρέχει σπουδαίος λόγος (π.χ. εξ αιτίας αναξιοπρεπούς συμπεριφοράς ή παράβασης του Νόμου), ο οποίος αναφέρεται στην απόφαση που λαμβάνεται. Η ΓΣ του Σωματείου αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία (50+1) των παρόντων Τακτικών μελών για τη διαγραφή του. Πριν γίνει αυτή η διαδικασία, το προς διαγραφή Μέλος καλείται να δώσει προφορικές ή γραπτές εξηγήσεις ενώπιον του ΔΣ.

δ) Λόγω θανάτου.

2. Οι διαγραφέντες μπορεί να επανακριθούν από το ΔΣ με αίτησή τους, εφόσον έχει παρέλθει τουλάχιστον ένας (1) χρόνος από τη διαγραφή τους και αφού προηγουμένως εκπληρώσουν όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο που τους βάρυναν πριν τη διαγραφή τους.

3. Η συνεπεία υπαιτιότητας ή παραλήψεως Μέλους του Σωματείου ή της Διοικήσεως αυτού παράβαση των διατάξεων της Νομοθεσίας περί Σωματείων αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα έναντι του Σωματείου και επισύρει την αποβολή του υπαίτιου από το Σωματείο ή τη Διοίκηση αυτού με απόφαση της ΓΣ, όπως ανωτέρω ορίζεται, ανεξάρτητα από την τυχόν προβλεπόμενη ποινική δίωξη ή άλλη νομική κύρωση. Κατά όποιας απόφασης, ο αποβληθείς δικαιούται να ασκήσει προσφυγή, όπως στο άρθρο 88 του Αστ.Κώδικα ορίζεται.

Άρθρο 7ο

- Πόροι -

1. Οι πόροι του Σωματείου αποτελούνται από:

α) Το δικαίωμα εγγραφής και ετήσιας συνδρομής των Δόκιμων και Τακτικών μελών, όπως αυτό ορίζεται στο αρθ. 5 του παρόντος Καταστατικού.

β) Τα έσοδα από την ενδεχόμενη πώληση δημοσιευμάτων ή αντικειμένων και τη διοργάνωση εκδηλώσεων.

γ) Τις έκτακτες οικονομικές εισφορές των Μελών.

δ) Τις κάθε φύσεως οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται από οποιονδήποτε και με οποιονδήποτε τύπο και μορφή, με ή χωρίς αντάλλαγμα.

ε) Τις εισπράξεις κάθε φύσεως δημοσίων εμφανίσεων που διοργανώνονται από το Σωματείο.

2. Η ΓΣ του Σωματείου, με απόφασή της που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία (50+1) των παρόντων Τακτικών μελών, δικαιούται να αυξάνει ή να μειώνει, κατά την κρίση της, τα δικαιώματα εγγραφής των Μελών ή και το ποσό της ετήσιας συνδρομής, καθώς επίσης να ορίζει έκτακτες οικονομικές υποχρεώσεις ή εισφορές για την ευόδωση του σκοπού του Σωματείου.

3. Η περιουσία του Σωματείου δε μπορεί να διατίθεται για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που προβλέπονται στο Καταστατικό του.

4. Κληροδοσίες και δωρεές υπό τρόπο γίνονται δεκτές μετά την έγκριση του ΔΣ του Σωματείου. Κληρονομιές καταλειπόμενες στο Σωματείο γίνονται δεκτές πάντοτε επ' ωφελεία απογραφής. Κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές υπέρ του Σωματείου για ορισμένο σκοπό τελούν υπό ιδιαίτερη διαχείριση εντός του προϋπολογισμού του Σωματείου, οι τυχόν δε πρόσοδοι που προέρχονται από αυτές, διατίθενται σύμφωνα με τους όρους που τέθηκαν από το διαθέτη ή το δωρητή.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 8ο

- Εκπροσώπηση ΔΣ -

1. Το Σωματείο διοικείται από πενταμελές ΔΣ που εκλέγεται από τη ΓΣ των Τακτικών μελών του με μυστική ψηφοφορία και με απλή πλειοψηφία. Η Διοίκηση του Σωματείου αποτελείται αποκλειστικά από πρόσωπα που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Αποκλείεται από τη Διοίκηση Μέλος του Σωματείου που έχει στερηθεί, αυτοδίκαια ή μετά από δικαστική απόφαση, των Πολιτικών του δικαιωμάτων και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

2. Τα πέντε (5) Μέλη του ΔΣ του Σωματείου εκλέγονται απευθείας από τη ΓΣ αυτού και στη συνέχεια, με φανερή ψηφοφορία μεταξύ τους, εκλέγουν αρχικά τον Πρόεδρο. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση ενώπιον της ΓΣ. Η θητεία των Μελών του Δ.Σ. είναι τριετής, αρχίζει από την επομένη της εκλογής τους και λήγει ευθύς μετά τη συμπλήρωση της τριετίας.

3. Δεν επιτρέπεται στα Μέλη της Διοίκησης του Σωματείου να παρέχουν σ' αυτό εξαρτημένη εργασία με αμοιβή ή/και να συνάπτουν συμβάσεις που συνεπάγονται τη λήψη αμοιβής για προσφορά κάθε φύσεως άλλων υπηρεσιών ή αποβλέπουν σε κέρδος μέσω της ανάληψης έργου, προμήθειας ή οποιασδήποτε άλλης παροχής προς το Σωματείο. Επίσης, τα Μέλη της Διοίκησης δε δικαιούνται αποζημίωση για απασχόλησή τους στις υποθέσεις του Σωματείου. Απαγορεύεται ακόμη στα Μέλη του Σωματείου ή της Διοίκησης αυτού να χρησιμοποιούν την ιδιότητά τους ως Μέλους του Σωματείου για τις επαγγελματικές τους επιδιώξεις και σταδιοδρομία. Στους παραβάτες επιβάλλεται από το ΔΣ του Σωματείου η ποινή της διαγραφής κατά τα οριζόμενα στο άρθρ. 6 του παρόντος Καταστατικού.

4. Κανένας δε μπορεί να παραμένει ως Μέλος του ΔΣ, εάν χάσει την ιδιότητα του Μέλους του Σωματείου.

5. Σε περίπτωση αποχώρησης λόγω παραίτησης, παύσης κ.λ.π. ή θανάτου του Προέδρου, τα καθήκοντά του εκτελεί ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ, ο οποίος, εντός δεκαπέντε ημερών, συγκαλεί Έκτακτη ΓΣ με αντικείμενο την εκλογή νέου Προέδρου. Στην περίπτωση αυτή η θητεία του νέου Προέδρου διαρκεί για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του αρχικά εκλεγέντος Προέδρου.

6. Σε περίπτωση αποχώρησης λόγω παραίτησης, παύσης κ.λ.π. ή θανάτου Μέλους (ων) του ΔΣ, την κενή (ές) θέση (εις) καταλαμβάνει (ουν) νέο (α) Μέλος (η) που εκλέγεται (ονται) από έκτακτη ΓΣ των Μελών, την οποία συγκαλεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος το εναπομείναν ΔΣ, με θητεία το χρόνο που απομένει έως την επόμενη εκλογική ΓΣ. Τα παραπάνω ισχύουν και για την αντικατάσταση Μελών της Διοίκησης του Σωματείου που κηρύσσονται από το δικαστήριο έκπτωτα από την ιδιότητά τους αυτή, μετά αίτηση της Εποπτεύουσας Αρχής.

Άρθρο 9ο

- Αρμοδιότητες ΔΣ -

Το ΔΣ:

1. Διοικεί το Σωματείο και μεριμνά για την επίτευξη του σκοπού του και για την τήρηση του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων των ΓΣ.

2. Εγκρίνει την εγγραφή των Δόκιμων και Τακτικών Μελών του Σωματείου και προτείνει στη ΓΣ τα Επίτιμα Μέλη σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό.

3. Συνιστά επιτροπές μελέτης ή τελέσεως συγκεκριμένης ενεργείας εντός του σκοπού του Σωματείου, όπως Πειθαρχική, Εκπροσώπησης στο Εξωτερικό κ.τ.λ.

4. Προσλαμβάνει ή απολύει το προσωπικό του Σωματείου.

5. Διαχειρίζεται και διαθέτει τους πόρους του Σωματείου μέσα στα όρια του Προϋπολογισμού και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού.

6. Συγκαλεί τις ΓΣ των Μελών του Σωματείου σύμφωνα με το άρθ.14/παρ.2(α,β) του παρόντος Καταστατικού, εισηγούμενο και τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

7. Εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον παντός Δικαστηρίου, πάσας Αρχής και παντός τρίτου.

8. Το ΔΣ είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει στην Εποπτεύουσα Αρχή:

α) Αντίγραφο Καταστατικού, καθώς και των τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων αυτού μετά της σχετικής εγκριτικής απόφασης του Πρωτοδικείου Σερρών, εντός μηνός από της δημοσιεύσεως ταύτης.

β) Αντίγραφο των κανονισμών που εγκρίνονται από τη ΓΣ των Μελών, με τους οποίους ρυθμίζονται θέματα που αφορούν αποκλειστικά στην εσωτερική λειτουργία του Σωματείου, το οποίο αντίγραφο πρέπει να κατατίθεται υποχρεωτικά και στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου Σερρών, συντασσόμενης προς τούτο σχετικής έκθεσης, οπότε και ισχύουν οι κανονισμοί αυτοί.

γ) Πίνακα των Μελών του ΔΣ μετά από κάθε συγκρότηση ή μεταβολή του, στον οποίο περιλαμβάνονται το επάγγελμα και διεύθυνση κατοικίας τους , καθώς επίσης και αντίγραφο του πρακτικού των αρχαιρεσιών, σε διάστημα ενός (1) μηνός από τη συγκρότηση ή τη μεταβολή του.

δ) Αντίγραφο του εγκεκριμένου ισολογισμού και απολογισμού κάθε διαχειριστικής χρήσεως, καθώς και της έκθεσης της Τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής (ΤΕΕ) σε διάστημα ενός (1) μηνός από την έγκρισή τους από τη ΓΣ των Μελών.

9. Ενεργεί κάθε άλλη πράξη που ανατίθεται σε αυτό από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό. Το ΔΣ δύναται να αναθέτει την εν όλω ή εν μέρει άσκηση του δικαιώματός τους σε ένα ή περισσότερα από τα Μέλη του.

Άρθρο 10ο

- Προσωρινό ΔΣ -

1. Προσωρινή Διοίκηση του Σωματείου διορίζεται από το αρμόδιο δικαστήριο στην περίπτωση παραδοχής από αυτό αιτήσεως της Εποπτεύουσας Αρχής για την κήρυξη ως έκπτωτης της Τακτικής Διοικήσεως του Σωματείου λόγω παράβασης του Νόμου ή του Καταστατικού ή εκτροπής από τους σκοπούς αυτού. Η προσωρινή Διοίκηση υποχρεώνεται εντός της προθεσμίας που ορίζεται με τη δικαστική απόφαση να συγκαλέσει ΓΣ των Μελών για την εκλογή Νέας Διοίκησης. Ο χρόνος της θητείας της διοριζόμενης προσωρινής Διοίκησης καθορίζεται σε συνάρτηση με το χρόνο που είναι αναγκαίος για την ανάδειξη αιρετής Διοίκησης. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος αυτός δε μπορεί να είναι μεγαλύτερος του έτους.

2. Μέχρι να διοριστεί ή εκλεγεί Νέα Διοίκηση και αναλάβει τα καθήκοντά της, η παλαιά Διοίκηση εξακολουθεί να διαχειρίζεται τις επείγουσες υποθέσεις του Σωματείου.

Άρθρο 11ο

- Λειτουργία ΔΣ -

1. Το ΔΣ συνέρχεται, μετά πρόσκληση του Προέδρου αμέσως μετά την εκλογή του, και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας κατά σειρά τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία, οπότε και γίνεται παράδοση και παραλαβή, δια πρωτοκόλλου, της περιουσίας και των λοιπών στοιχείων του Σωματείου.

 

Άρθρο 12ο

- Συνεδριάσεις ΔΣ -

Το ΔΣ του Σωματείου:

1) Συνεδριάζει, μετά πρόσκληση του Προέδρου αυτού, μια φορά τουλάχιστον ανά δίμηνο, σε συγκεκριμένο χώρο ή δια περιφοράς, εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι.

2) Συγκαλείται και εκτάκτως μετά από πρόσκληση του Προέδρου που υποχρεώνεται να συγκαλέσει τούτο, εντός πέντε (5) ημερών, εφόσον το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) τουλάχιστον Μέλη του.

3) Βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τρία (3) τουλάχιστον Μέλη αυτού και αποφασίζει για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία των παρόντων Μελών του και με απόλυτη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση προσωπικών θεμάτων οι αποφάσεις γι' αυτά λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

4) Οι αποφάσεις του ΔΣ καταχωρίζονται από το Γενικό Γραμματέα σε ειδικό Βιβλίο Πράξεων αυτού, χρονολογούνται, αριθμούνται και υπογράφονται από τον ίδιο και τον Πρόεδρο και ισχύουν από της υπογραφής των. Η καταχώρηση της γνώμης των μειοψηφούντων είναι υποχρεωτική, εφόσον αυτό ζητηθεί από ίδιους.

 

Άρθρο 13ο

- Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις Μελών ΔΣ -

1. Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Σωματείου:

α) Συντάσσει τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης του ΔΣ.

β) Συγκαλεί και προεδρεύει στις Συνεδριάσεις του ΔΣ.

γ) Συγκαλεί τις ΓΣ των Μελών και προεδρεύει σε αυτές, εκτός από εκείνες που το ΔΣ λογοδοτεί,

δ) Εισηγείται τη λήψη κάθε μέτρου που αφορά στην πρόοδο του Σωματείου ή την επίτευξη του σκοπού του.

ε) Υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα που αποστέλλονται από το ΔΣ.

στ) Εκδίδει αντίγραφα των πράξεων του ΔΣ ή των ΓΣ των Μελών του.

Ζ) Προεδρεύει αυτοδίκαια της τριμελούς διαχειριστικής επιτροπής της ΤΑιμ του Σωματείου, σύμφωνα με το άρθ.3/παρ.3(β) του παρόντος Καταστατικού.

2. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Σωματείου αντικαθιστά σε όλες του τις δραστηριότητες τον Πρόεδρο που απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του. Τον Αντιπρόεδρο δε απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά ο Γενικός Γραμματέας.

3. Ο Γενικός Γραμματέας του ΔΣ του Σωματείου:

α) Ενεργεί την αλληλογραφία του Σωματείου με εντολή του ΔΣ και προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα αποστελλόμενα έγγραφα:

β) Τηρεί τα αρχεία και τις σφραγίδες του Σωματείου.

γ) Παραλαμβάνει τα προς το Σωματείο αποστελλόμενα έγγραφα, έντυπα και επιστολές, πλην αυτών που απευθύνονται σε συγκεκριμένο πρόσωπο.

δ) Αποστέλλει στα Μέλη ενημερωτική επιστολή μετά από κάθε τακτική ή έκτακτη ΓΣ των Μελών, καθώς και μετά από κάθε ΔΣ, εφόσον αποφασιστεί από αυτό ότι συντρέχει λόγος.

ε) Συγκεντρώνει τα ετήσια απογραφικά δελτία με τις τυχόν αλλαγές των στοιχείων των Μελών για τη συνεχή ενημέρωση του μητρώου.

στ) Τηρεί τα Βιβλία Πράξεων του ΔΣ και των ΓΣ, καθώς και το Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων του Σωματείου.

4. Ο Ταμίας του Δ.Σ. του Σωματείου:

α) Προστατεύει την περιουσία του Σωματείου.

β) Εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις όλα τα προς το Σωματείο οφειλόμενα από οποιαδήποτε αιτία και από οποιονδήποτε δικαιώματα εγγραφής και τις συνδρομές αυτών.

γ) Ενεργεί μόνον αυτός για αναλήψεις και καταθέσεις στον τραπεζικό λογαριασμό του Σωματείου.

δ) Τηρεί ιδιαίτερο Βιβλίο Ταμείου που φέρει την υπογραφή του Προέδρου και είναι σφραγισμένο με τη σφραγίδα του Σωματείου.

ε) Ευθύνεται ατομικά για κάθε δαπάνη χωρίς ένταλμα.

στ) Δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την Ετήσια Τακτική ΓΣ των Μελών υποβάλλει προς το ΔΣ λεπτομερή λογοδοσία της διαχείρισής του και ισολογισμό. Η λογοδοσία αυτή και ο ισολογισμός υποβάλλονται στη συνέχεια από το ΔΣ στην Ετήσια Τακτική ΓΣ, όπως ειδικότερα ορίζεται στα επόμενα άρθρα του παρόντος Καταστατικού.

ζ) Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου, αναφερόμενος σε όλα τα πραγματοποιηθέντα έσοδα και τις πηγές αυτών, καθώς και στα πραγματοποιηθέντα έξοδα, γίνεται κάθε χρόνο από την ΤΕΕ που εκλέγεται από τη ΓΣ των Μελών με φανερή ψηφοφορία. Ο ισολογισμός και απολογισμός κάθε χρόνου, καθώς και η έκθεση της ΤΕΕ υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στην Τακτική ΓΣ των Μελών του Σωματείου.

5. Το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία που απουσιάζουν ή εμποδίζονται να ασκήσουν τα καθήκοντά τους αντικαθιστά το άλλο Μέλος του ΔΣ που ορίζεται από αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενικές Συνελεύσεις

Άρθρο 14ο

- Αρμοδιότητες, είδη και λειτουργία ΓΣ -

1. Η ΓΣ των Μελών του Σωματείου έχει ανώτατη εποπτεία και απόφαση επί παντός θέματος του Σωματείου αποφασίζουσα και για κάθε ζήτημα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου ή δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό.

2. Οι ΓΣ των Μελών του Σωματείου διακρίνονται σε:

α) Τακτική. Αυτή γίνεται μια φορά κατ' έτος κατά το χρόνο και σε τόπο που αποφασίζει το ΔΣ, εκτός από την πρώτη ΓΣ κάθε τριετίας που θα πραγματοποιείται στην έδρα του Σωματείου, στην πόλη των Σερρών. Σε αυτή λογοδοτεί το ΔΣ και εγκρίνεται ο ισολογισμός και απολογισμός του προηγούμενου έτους, η επ' αυτού έκθεση της ΤΕΕ και ο προϋπολογισμός του νέου έτους. Επίσης διενεργούνται αρχαιρεσίες για την εκλογή της επόμενης ΤΕΕ.

β) Έκτακτες. Αυτές συγκαλούνται από το ΔΣ σε οποιοδήποτε τόπο λόγω επείγοντος θέματος. Το ΔΣ είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Έκτακτη ΓΣ και όταν το ζητήσουν εγγράφως το 1/3 των Τακτικών μελών του Σωματείου. Ισχύ απόφασης Έκτακτης ΓΣ έχει η έκφραση της βούλησης των Τακτικών Μελών με συστημένη επιστολή. Τα Μέλη αποφαίνονται θετικά ή αρνητικά σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτει το ΔΣ. Οι συστημένες επιστολές ανοίγονται ενώπιον τριών (3) τουλάχιστον Μελών του ΔΣ, δέκα (10) ημέρες μετά την ημερομηνία που ορίζεται από το ΔΣ σαν τελική ημερομηνία απάντησης. Οι απαντήσεις των Μελών φυλάγονται στο αρχείο του Σωματείου Εταιρείας επί διετία. Τα αποτελέσματα καταχωρούνται με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.13/παρ.3(στ) του παρόντος Καταστατικού.

3. Οι προσκλήσεις για ΓΣ υπογεγραμμένες από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του ΔΣ ανακοινώνονται αρχικά στην ιστοσελίδα του Σωματείου και στη συνέχεια αποστέλλονται με απλό ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα Μέλη δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Συνέλευση. Με το περιεχόμενό τους προσδιορίζουν ακριβώς τον τόπο, την ημέρα και ώρα της Συνέλευσης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

4. Για τη συμμετοχή στις ΓΣ του Σωματείου απαιτείται όπως το Μέλος έχει εκπληρώσει όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν Καταστατικό.

5. Η ΓΣ των Μελών του Σωματείου βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται σε αυτή το μισό συν ένα τουλάχιστο των Μελών του. Όταν δεν επιτυγχάνεται απαρτία κατά την πρώτη Συνέλευση, το ΔΣ συγκαλεί Επαναληπτική Συνέλευση μετά παρέλευση μιας (1) ώρας και στον ίδιο τόπο με την προηγούμενη, οπότε η Συνέλευση θεωρείται σε απαρτία οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παρόντων Μελών του Σωματείου.

6. Χρέη Προεδρεύοντα της ΓΣ εκτελεί ο Πρόεδρος του ΔΣ, εκτός από τις περιπτώσεις που λογοδοτεί το ΔΣ προς τη ΓΣ, οπότε αυτή εκλέγει Προεδρεύοντα, ειδικά για τη συγκεκριμένη περίπτωση.

7. Το Σωματείο δικαιούται να προβαίνει σε δημοσίευση ή εκτύπωση κάθε ανακοίνωσης, ομιλίας, κ.τ.λ. που γίνεται προς τούτο ή μέσω αυτού, χωρίς οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημιώσεως του ανακινούντος ή ομιλητού.

8. Οι αποφάσεις της ΓΣ λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Μελών, με φανερή ή μυστική ψηφοφορία.

9. Με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα τηρείται ειδικό βιβλίο, όπου καταχωρούνται περιληπτικά τα διαμειβόμενα στις Τακτικές και Έκτακτες ΓΣ. Ταύτα μονογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνελεύσεως και τον Γεν. Γραμματέα που εκτελεί χρέη πρακτικογράφου και σφραγίζονται με τη σφραγίδα του Σωματείου.

Άρθρο 15ο

- ΓΣ με αρχαιρεσίες ανάδειξης νέου ΔΣ -

Κατά τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των Μελών του ΔΣ, η ΓΣ ορίζει κατά την έναρξή της με φανερή ψηφοφορία τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τριμελή Εφορευτική Επιτροπή ανάμεσα στα παρόντα Τακτικά Μέλη του Σωματείου που δε θέτουν υποψηφιότητα για Μέλη του ΔΣ. Πιο ειδικά, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης συντονίζει τις διαδικασίες καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής, ενώ η Εφορευτική Επιτροπή αυτή έχει την αποκλειστική ευθύνη για τη διενέργεια μυστικής ψηφοφορίας των Μελών, καταμέτρησης των ψήφων, εξαγωγής εκλογικού αποτελέσματος, σύνταξης ανάλογου πρακτικού και ανακοίνωσή του στο σώμα της ΓΣ.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

Διάλυση Σωματείου - Τροποποίηση Καταστατικού

 

Άρθρο 16ο

- Διάλυση Σωματείου -

1. Μόνο η ΓΣ των Μελών του Σωματείου αποφασίζει για τη διάλυσή του. Αντίγραφο της απόφασης αυτής κοινοποιείται με μέριμνα του Προέδρου της Συνέλευσης μέσα σε διάστημα ενός (1) μηνός από τη λήψη της, στο Πρωτοδικείο Σερρών για να γραφεί στο κατά το άρθρον 78 του Αστ. Κώδικα βιβλίο και να ενημερωθεί ο σχετικός φάκελος, καθώς και στην Εποπτεύουσα Αρχή.

2. Για τη διάλυση του Σωματείου απαιτείται η παρουσία στην πρώτη ή επαναληπτική ΓΣ των 2/3 του συνόλου των Τακτικών μελών, η δε απόφαση για τη διάλυση δε μπορεί να ληφθεί παρά μόνο με πλειοψηφία ίση με τα 3/4 τουλάχιστον του αριθμού των παρόντων Τακτικών μελών.

3. Στην περίπτωση που αποφασιστεί η διάλυση του Σωματείου, η Συνέλευση που το αποφασίζει εκλέγει τρία (3) από τα Τακτικά της Μέλη ως εκκαθαριστές, που υποχρεούνται να προβούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, στην εκκαθάριση, όπως στο επόμενο άρθρο ορίζεται.

4. Το Σωματείο διαλύεται με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, όπως ο Νόμος ορίζει.

4. Η διάλυση επέρχεται από την ημερομηνία εγγραφής της σχετικής αποφάσεως της Συνέλευσης στο βιβλίο του Πρωτοδικείου Σερρών.

5. Στην περίπτωση που ήθελε διαταχθεί δικαστικά η προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του Σωματείου, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Νόμου μέχρι την έκδοση της τελεσίδικης απόφασης περί διαλύσεώς του.

Άρθρο 17ο

- Οικονομική Εκκαθάριση -

1. Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου η κινητή και ακίνητη περιουσία του ρευστοποιείται και πληρώνονται οι υποχρεώσεις του. Η περιουσία που απομένει μετά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Σωματείου περιέρχεται στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), ως πόρος αυτής. Για τη διαδοχή αυτή αποφασίζει το Πρωτοδικείο Σερρών με την προϋπόθεση ότι η ΕΟΚ θα αποδέχεται αυτή.

2. Ο χρόνος εκκαθάρισης του Σωματείου, σε κάθε περίπτωση, δε μπορεί να είναι μεγαλύτερος του έτους. Παράταση του χρόνου επί τρίμηνο είναι μόνο δυνατή εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι σύμφωνα με την κρίση του Δικαστηρίου. Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι όπως μετά το τέλος του έργου τους υποβάλλουν στην Εποπτεύουσα Αρχή έκθεση για τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν με σκοπό την εκκαθάριση της περιουσίας του Σωματείου.

Άρθρο 18ο

Τροποποίηση Καταστατικού

Τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο μετά πάροδο τριών (3) τουλάχιστον ετών από την εγγραφή του στο βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Σερρών, με απόφαση της ΓΣ που λαμβάνεται όπως στο άρθ.14/παρ.8 του παρόντος Καταστατικού, ορίζεται και ισχύει μόνο μετά την εγγραφή της στο βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Σερρών, σύμφωνα με τα άρθρα 79, 81, 82 και 84 του Αστ. Κώδικα.

Άρθρο 19ο

- Αστικός Κώδικας -

Για θέματα που δεν προβλέπονται από το παρόν Καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των λοιπών σχετικών νόμων.

Άρθρο 20ο

- Διάρκεια διαχειριστικού έτους -

Το διαχειριστικό έτος του Σωματείου αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

Το Αρχικό Καταστατικό του Σωματείου, μετά από γενική τροποποίηση και κωδικοποίηση στην οποία υποβλήθηκε, έλαβε την παρούσα μορφή, διαβάστηκε στο Σώμα της ΓΣ των Μελών που συγκλήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό σήμερα 27 Φεβρουαρίου 2010, εγκρίθηκε ομόφωνα και θα ισχύσει, όπως τροποποιήθηκε, από την εγγραφή των τροποποιήσεων στο τηρούμενο Δημόσιο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Σερρών.

 

Ο Πρόεδρος της ΓΣ                                                    Ο Γραμματέας της ΓΣ