Στιγμές

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ PDF   E-mail

Σύμφωνα με το Καταστατικό των Πελαργών (άρθ. 3, παρ. 1) «για την καλή υγεία και εξυπηρέτηση των Μελών του Σωματείου, αλλά και των οικογενειών τους, ιδρύεται Τράπεζα Αίματος (ΤΑιμ).

Αναλυτικότερα:

α) Επωνυμία: Η επωνυμία της ΤΑιμ είναι «Τράπεζας Αίματος Πελαργών».

β) Διαχείριση: Υπεύθυνη για τη διαχείριση της ΤΑιμ θα είναι Τριμελής Επιτροπή, αποτελούμενη από τον εκάστοτε Πρόεδρο του ΔΣ, ως Πρόεδρο, και από δύο (2) Τακτικά μέλη του Σωματείου που θα ορίζονται με απόφαση του ΔΣ. Η επιτροπή αυτή:

ι. Παρακολουθεί τις καταθέσεις αίματος.

ιι. Παρακολουθεί και εγκρίνει τις αναλήψεις αίματος.

ιιι. Επικοινωνεί και συνεννοείται με τα Κέντρα Αιμοδοσίας.

ιv. Οργανώνει ομαδικές αιμοδοσίες.

v. Τηρεί σχετικό αρχείο, διεκπεραιώνει αλληλογραφία και ότι άλλο απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία της ΤΑιμ.

vι. Επιλύει οποιοδήποτε θέμα μπορεί να προκύψει και δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό.

 

Who's Online

We have 13 guests online